Privacyverklaring

Schatten van Linda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Linda van der Schatte Olivier is Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Schatten van Linda. Zij is te bereiken via  info@schattenvanlinda.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Praktijk Schatten van Linda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk Schatten van Linda verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • gezondheid, is optioneel (op intakeformulier aangeven: indien van belang mbt lichamelijke of geestelijke gezondheid), zodat ik er tijdens de sessies rekening mee kan houden en hier eventueel aan werken.


Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt?

Praktijk Schatten van Linda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van eventuele nieuwsbrief en/of informatie mail
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Praktijk Schatten van Linda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijn wordt gehanteerd:

Minimaal zolang deelnemer regelmatig afspraken maakt. Na beëindiging van begeleiding bewaar ik: naam, telefoonnummer, email adres en persoonlijke gegevens, totdat deelnemer zelf aangeeft gegevens te willen verwijderen. Zolang dit niet gebeurt, kan ik de gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van mijn activiteiten, communiceer ik dmv nieuwsbrieven, of mailings en zo nodig telefonisch.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Schatten van Linda verstrekt geen gegevens aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Schatten van Linda en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar  info@schattenvanlinda.nl.Praktijk Schatten van Linda wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens


Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Praktijk Schatten van Linda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@schattenvanlinda.nl.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mjjn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht eerst rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 1 december 2021 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG. Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.